Osnovni pojmovi u turizmu

pojmovi, turizam, recnik, turista, putovanje, posetilac, putnik, odmor, letovanje, zimovanje

turisticki pojmovi

Osnovni pojmovi u turizmu

 

Ima zaista puno definicija turizma, ali je po meni ova nekako sveobuhvatna i najkompletnija:

Turizam je skup odnosa i pojava koji proizilaze iz putovanja i boravka posetilaca nekog mesta ako se tim boravkom ne zasniva stalno prebivalište i ako sa takvim boravkom nije povezana nikakva njihova privredna delatnost.
Termin  “turizam” prvi put je zabeležen u rečniku francuskog filozofa, lekara, političara i leksiografa Emila Litrea 1873. godine.

Turista je svako lice koje putuje na 24h ili duže u neku zemlju ili deo svoje zemlje, gde nema svoje prebivalište, tj. stalni boravak, a radi zadovoljenja raznovrsnih turističkih potreba.
Termin “turista” je prvi upotrebio francuski književnik Anri Bel, poznat pod pseudenimom Stendal u putopisnom romanu “Memoari jednog turiste” 1838. godine.

Posetilac – svako lice koje putuje u neku stranu zemlju ili deo svoje zemlje na kraće od 24 časa, izuzev lica koja putuju radi posla.

Turističko putovanje jeste unapred pripremljena kombinacija dve ili više turističkih usluga (prevoz, smeštaj i druge turističke usluge) u trajanju dužem od 24 sata ili u kraćem trajanju ako uključuje jedno noćenje, kao i višednevni boravak koji uključuje samo uslugu smeštaja u određenim terminima ili vremenskom trajanju koje turistička agencija organizator putovanja odnosno turistička agencija posrednik nudi na prodaju i prodaje po jedinstvenoj ceni.

Putovanja koja su prethodila savremenom turizmu postojala su još u antičko doba, kada su bogati Rimljani često odlazili i svoje letnjikovce zbog jakih vrućina u samom Rimu. Međutim, prvo organizovano turističko putovanje organizovao jeTomas Kuk 1841. godine za 570 osoba, železnicom od Lestera do Lafbara. Tada je prvi put dobijen popust u ceni grupnog putovanja. Kuk je iznajmio celu kompoziciju i organizovao prevoz uz čaj i svečanu muziku, a cena po osobi iznosila je 1 šiling. Prvo putovanje oko sveta Kuk je organizovao već 1871. godine.

Izlet jeste unapred pripremljena kombinacija dve ili više turističkih usluga (prevoz i druge turističke usluge) u trajanju kraćem od 24 sata, koja ne uključuje noćenje, a koje organizator putovanja ili posrednik nudi na prodaju i prodaje po jedinstvenoj ceni.

Turistička regija – protorna celina u kojoj je turizam jedna od dominantnih ili objedinjujućih funkcija, dok je fizionomija prostora u mnogome posledica te funkcije.

Homogene turističke regije – regije gde je turizam glavni izvor prihoda domicilnog stanovništva.

Heterogene turističke regije – regije gde je turizam osnov sticanja manjeg ili većeg dohotka domicilnog stanovništva, koje se pored turizma bavi i nekim drugim delatnostima.

Turistički centar – nastaje u okvirima osnovnih ili primarnih turističkih motiva i obuhvata više turističkih lokaliteta.

Turistički lokalitet – osnovna prostorna jedinica turističkih regija koja poseduje određenu atraktivnost motiva i prostorno funkcionalnu individualnost.

Turističke tačke – elementi prostora i osnovni nosioci transformacionih procesa, stupaju u međusobne interakcije, predstavljajući istovremeno i ishodišta i odredišta turističkih tokova u regiji/destinaciji.

Turistički nodovi – čvorišta ka kojima konvergiraju i na kojima se ukrštaju putne veze, i predstavljaju zajednički naziv koji obuhvata gradove, centralna mesta, naselja, sela, objekte i sl.

Turistički punkt – je najmanja prostorna jedinica i pod njim treba podrazumevati prostor određenog objekta ili građevinskog kompleksa sa pratećim objektima, vidikovcima i sl.

Turistički objekat – za posetu i prihvatanje turista opremljeni i osposobljeni i uređeni motivi ili pojedini njihovi delovi.

Turističko mesto – je pojam i tip prostornog kompleksa u kome se manifestuje turizam, odnosno to su tako uređeni i turističkim sadržajima opremljeni prostori koji omogućavaju sadržajan boravak turistima uz mogućnost upražnjavanja različitih aktivnosti vezanih za osnovne turističke resurse.

Turistička atrakcija – empirijski odnos između turiste, markera i nukleusa. Markeri – pojedinačne informacije o bilo kom fenomenu koji je potencijalni nukleusni elemenat u turitičkoj atrakciji. Nukleus – centralni element sistema turističke atrakcije i to može biti bilo koja osobina ili karakteristika mesta u kojoj turista uživa tokom posete.

 
 

 

 TURISTIČKI REČNIK OD A - Ž

Aktivan odmor - aktivnost u slobodnom vremenu koja podrazumeva sprovođenje određenih fizičkih aktivnosti u cilju unapređenja psiho-fizičkog zdravstvenog stanja

A La Kart poslovanje (A La Cart business) - restoransko poslovanje zasnovano na porudžbi jela iz postojećeg jelovnika

Alotman - V. "Ugovor o alotmanu"

Alotmanske cene - cene koje hotelijeri odobravaju tuističkim agencijama pod uslovom da popune kapacitete ili ako nisu u mogućnosti da ih popune, da o tome blagovremeno obaveste hotelijera kako bi ih on plasirao putem direktne prodaje

Alternativni turizam - odgovorni turizam, suprotnost masovnom turizmu. Alternativni turizam zahteva prethodno poznavanje karakteristika područja koje se posećuje i uključuje veću dozu poštovanja prema turističkoj destinaciji, lokalnom stanovništvu i drugim faktorima koji sačinjavaju određeno turističko područje.

Apartman - ugostiteljska jedinica sa nekoliko povezanih prostorija namenjenih zadovoljenju svih smeštajnih zahteva potencijalnog turiste.

Aranžman - V. "Turistički aranžman"

Atraktivni atributi turističkih motiva - skup atributa koji podstiču na turističko kretanje. Mogu biti rekreativni atributi (deluju na fiziološke funkcije čoveka), kuriozitetni atributi (retkosti i vrednosti), atributi znamenitosti (predmeti, mesta i pojave od posebnog značaja) i estetski atributi (definisani harmonijom oblika, tonova i boja)

 

Balkon - manji otvoreni prostor u smeštajnoj jedinici, nedovoljne širine za postavljanje garniture za sedenje. V. "Terasa"

Banjski turizam - vrsta zdravstvenog turizma koji se sprovodi u banjskim centrima u cilju lečenja određenih bolesti, poboljšanja psiho-fizičkog zdravstvenog stanja ili relaksacije organizma

Branč - obrok koji se servira između doručka i ručka, prema klasifikaciji bliži ručku

Bračni ležaj - V. "Francuski ležaj"

 

Cikloturizam - aktivan oblik turizma koji podrazumeva obilazak određenog turističkog lokaliteta ili destinacije sopstvenim ili iznajmljenim biciklom

 

Čarter let - zakup aviona za jedan ili više letova, van redovnog vremena poletanja

 

Depandans - prostorno izdvojen deo hotela (spojen sa glavnom zgradom ili ne) u kom se isključivo pružaju usluge smeštaja u smeštajnim jedinicama

Deregulacija vazdušnog saobraćaja - Princip apsolutne slobode u ponašanju avio-kompanija na tržištu vazduhoplovnih usluga

Difuzni hotel - skup objekata različitih vlasnika koji zajedno pružaju usluge smeštaja. Najčešće se uspostavlja na selu, revitalizacijom postojećih tradicionalnih objekata, i u odnosu na standardni hotel gostima omogućava mnogo bolje i lakše upoznavanje lokalne kulture i običaja

Domaći turista - svako lice koje provede najmanje jednu noć u ugostiteljskom objektu za smeštaj, a državljanin je Republike Srbije. V. "Strani turista"

Dopunsko prevozno sredstvo - prevozno sredstvo koje se koristi za izvođenje putovanja unutar tačke zadržavanja ili za savlađivanje jednog dela pravca kretanja. V. "Osnovno prevozno sredstvo"

 

Ekokonačišta - smeštajni objekti namenjeni ekoturistima koji minimalno utiču na prirodno okruženje, izgrađeni su u skladu sa tradicionalnom arhitekturom i materijalima okruženja i koriste alternativne izvore energije

Ekotura - turističko iskustvo koje male grupe putnika upoznaje sa drugim životnim sredinama i kulturama, istovremeno se trudeći da sami posetioci aktivno učestvuju u pružanju podrške lokalnom održivom razvoju, zaštiti kulturnih vrednosti i umanjivanju negativnih uticaja na prirodu

Ekoturista - osoba motivisana da putuje u manjim grupama, spremna da saznaje o životu u divljini i kulturi područja i da pomaže u podršci zaštiti i održivom razvoju lokalne zajednice

Ekoturizam - specifični oblik turizma zasnovan i uslovljen prirodom predstavljajući iskustvo putovanja koje pomaže putnicima da bolje upoznaju i razumeju jedinstvenost određenog prirodnog i kulturnog okruženja

Engleski doručak - slan i obilan doručak (slanina/šunka, jaja, pasulj, tost...) u unapred utvrđenoj veličini porcije

 

Fakultativni izlet - neobavezan izlet u organizaciji lokalne turističke agencije koji se sprovodi izvan odgovornosti organizatora putovanja, a u cilju posete i upoznavanja određenih zanimljivosti i atrakcija turističke destinacije

First minute ponuda - vrlo povoljna ponuda turističke agencije za neki turistički aranžman, koji se najčešće rezerviše nekoliko meseci pre početka njegove realizacije. V. "Last minute ponuda"

Francuski ležaj - ležaj za dve osobe minimalne širine 140 cm

Frankfurtska lista nedostataka - lista obeštećenja u slučaju nedostataka u organizovanom turističkom putovanju. Sastoji se iz četiri kategorije: boravak, namirnice, transport i ostalo

 

Garni hotel - Ugostiteljski objekat za pružanje usluga smeštaja i ishrane koja uključuje samo doručak

Gastronomija - nauka o poznavanju i pripremanju jela, posluživanju gostiju i odabiru pića

Geonasleđe - skup svih geoloških, geomorfoloških, pedoloških i posebnih arheoloških vrednosti koje se odlikuju izuzetnim naučnim i kulturnim značajem (Mijović & Miljanović)

Globtroter - Svetski putnik, "skitnica"

Gradski turizam - oblik turizma koji podrazumeva obilazak značajnih gradskih kulturno-istorijskih znamenitosti  i manifestacija, kao i drugih dnevnih i noćnih sadržaja u ponudi jednog grada

 

Hostel - Ugostiteljski objekat nižeg kvaliteta smeštaja i komfora od hotela. Smeštaj je najčešće organizovan u višekrevetnim sobama sa zajedničkim kupatilom. Pošto je hostelski smeštaj jeftiniji od klasičnog hotela, uglavnom ga koriste mlađe osobe na proputovanju i kratkim zadržavanjima

Hotel - Osnovni ugostiteljski objekat u kojem se pružaju usluge smeštaja, ishrane i drugi potrebni i korisni sadržaji za korisnike usluga. Sastoji se od više tipova soba, a kvalitet i sadržaji objekta se definišu kategorijom zvezdica.

Itinerer (maršruta) - precizno određen pravac putovanja koji detaljno sadrži pravac kojim se obavlja putovanje i prikazuje mesta zadržavanja u toku putovanja

IT putovanja - turistička putovanja avionom koja pored leta avionom sadrže minimum turističkih usluga, transfer, smeštaj i razgledanje grada

Izlet - unapred pripremljena kombinacija dve ili više turističkih usluga (prevoz i druge turističke usluge) u trajanju kraćem od 24 sata, koja ne uključuje noćenje, a koje organizator putovanja ili posrednik nudi na prodaju i prodaje po jedinstvenoj ceni (Zakon o turizmu, 2009.)

Izlistavanje ideja (thought shower) - metoda za podsticanje kreativnosti, odnosno kreativnog razmišljanja u timu, sa ciljem dobijanja što više ideja za rešavanje postojećih problema, ali bez njihovog vrednovanja u tom trenutku

Jelovnik - pisani popis jela i pića koja se nude gostu u jednom ugostiteljskom objektu

 

Kamp - kategorizovani ugostiteljski objekat na otvorenom prostoru, funkcionalno organizovan, ograđen i obezbeđen, u kojem se pružaju usluge privremenog postavljanja i korišćenja pokretne opreme za kampovanje, usluge smeštaja u stacioniranom objektu za smeštaj (kamp prikolice, kamp kućice i bungalovi) i usluge parkiranja motornih vozila gostiju, sa najmanje 15 vozila

Kampiralište - nekategorizovani ugostiteljski objekat na otvorenom prostoru u kome se pružaju usluge privremenog postavljanja i korišćenja pokretne opreme za kampovanje, usluge smeštaja u stacioniranom objektu za smeštaj (kamp prikolice, kamp kućice i bungalovi) i usluge parkiranja motornih vozila gostiju, sa maksimalno 30% stacioniranih objekata za smeštaj u odnosu na ukupan broj kamp parcela

Kamping odmorište - nekategorizovani ugostiteljski objekat na otvorenom prostoru, namenjen noćenju ili kraćem zadržavanju gostiju, sa najviše 30 kamp parcela (kamping stop, kamping parking) u kojima se pružaju usluge privremenog postavljanja pokretne opreme za kampovanje u vlasništvu gostiju

Kalkulacija turističkog aranžmana - faza poslovanja turističkog subjekta u okviru koje se vrši izračunavanje troškova turističkog aranžmana i određuje konačna cena za tržište

Kategorizacija - sistem utvrđenih standardnih merila za ocenjivanje kvaliteta smeštaja, hrane i usluga u turističkim smeštajnim objektima. Prikazuje se odgovarajućim simbolima (zvezdica ili slovo)

Kongresni turizam - skup odnosa i pojava koje proizilaze iz putovanja i boravka osoba koje se sastaju radi razmene naučnih i stručnih informacija

Kontinentalni doručak - slano/slatki doručak sa kafom i čajem koji se poslužuje u unapred utvrđenoj veličini porcije

Komplementarni ugostiteljski objekti - Lečičišta (banjska i klimatska), planinarski domovi i kuće, odmarališta (za zaposlene, za decu i omladinu, za specijalne potrebe), sobe za iznajmljivanje, kuće i stanovi za odmor, kola za spavanje, brodske kabine, kampovi i dr. V. "Osnovni ugostiteljski objekti"

Kulturni turizam - oblik turizma zasnovan na turističkim posetama motivisanih interesom za kulturom i zadovoljenjem kulturnih potreba, što podrazumeva umetnost, istoriju, kulturno nasleđe i stil života ljudi na nekom području

 

Last minute ponuda - vrlo povoljna ponuda turističke agencije za neki turistički aranžman, objavljena najčešće nekoliko dana pred polazak, a u cilju popune minimalnog broja osoba za realizaciju putovanja. V. "First minute ponuda"

Lobi - prostor za sedenje koji se nalazi uz recepciju u ugostiteljskom objektu

Lobi bar - bar koji se nalazi u okviru lobi prostora, sa ograničenom ponudom alkoholnih i bezalkoholnih pića i napitaka. Radno vreme je najčešće od 8 do 21 časova

Lovačka koliba - objekat za smeštaj gostiju u lovištu, na mestu udaljenom od naselja i komunikacija, a namenjen je kraćem zadržavanju gostiju

Lovačka kuća - objekat za smeštaj u kojem se gostima, u prirodnom okruženju u lovištu, pružaju usluge smeštaja, a mogu se pružati i usluge ishrane, pića i napitaka

Lovačka vila - objekat za smeštaj u kojem se gostima pružaju usluge smeštaja, ishrane i pića

Lovnoturistička delatnost - pružanje usluga prihvata i smeštaja, pripremanja i usluživanja hrane, pića i napitaka u objektima lovnog turizma, organizovanja lova, kao i pružanje drugih usluga za potrebe lovnog turizma lovcima – turistima (Zakon o turizmu, 2009.)

Manifestacioni turizam - putovanje motivisano posećivanjem različitih kulturnih, zabavnih, umetničkih i drugih događaja

Meni - Odabir više jela prema određenim gastronomskim pravilima za jedan obrok, koji se poslužuje u unapred utvrđenim veličinama porcije

Mezanin - Međusprat, polusprat

MICE (Meetings, Incentives, Conferences, Events) - Sastanci, podsticajna putovanja, konferencije, događaji: Sinonim za kongresni turizam

Mini bar - mali frižider smešten u hotelskoj sobi sa ponudom alkoholnih i bezalkoholnih pića u specijalnim flašicama, koje gost može koristiti tokom svog boravka u sobi, uz naknadnu naplatu konzumiranog

Mesto za odmor (rizort) - deo turističkog prostora, turističkog mesta ili naseljenog mesta koje predstavlja integrisanu i funkcionalnu celinu objekata i drugih sadržaja za smeštaj i boravak turista bez stalnih stanovnika, sa izgrađenim objektima turističke infrastrukture i turističke suprastrukture (Zakon o turizmu, 2009.)

Motel (moto-hotel) - ugostiteljski objekat za smeštaj prolaznog tipa, lociran uz saobraćajnice, prilagođen kraćem boravku i opremljen za pružanje osnovnih ugostiteljskih usluga smeštaja, ishrane i parkiranja motornih vozila (Lazić, L.)

 

Nautička delatnost - pružanje usluga u prihvatnim i plovnim objektima nautičkog turizma, kao i pružanje drugih usluga za potrebe nautičkog turizma (Zakon o turizmu, 2009.)

Nautički turizam - oblik turizma koji podrazumeva plovidbu i boravak turista u turističkom plovilu u cilju razonode ili zadovoljavanja određenih turističkih potreba

Nevidljivi izvoz - Specifičan oblik izvoza usluga, posebno značajan u turizmu, za razliku od izvoza proizvoda koji predstavlja "vidljivi" izvoz

Normativi u ugostiteljstvu - namirnice potrebne za dobijanje određenog gotovog artikla ili konzumacije namenjene gostu

 

Održivi razvoj - koncept sveukupnog razvoja koji se zasniva na poštovanju i racionalnoj upotrebi resursa na kojima se taj razvoj bazira, a sve u cilju poboljšanja ili, u najmanjoj meri, zadržavanja istovetnih životnih uslova i za buduće generacije

Osnovni ugostiteljski objekti - Hoteli, pansioni, moteli, turistički apartmani, turistička naselja, prenoćišta i gostionice. V. "Komplementarni ugostiteljski objekti"

Osnovno prevozno sredstvo - prevozno sredstvo kojim se u celini ili većim delom savlađuje pravac kretanja turističkog aranžmana. V. "Dopunsko prevozno sredstvo"

Overbooking - prekoračenje ukupnih kapaciteta određenog smeštajnog objekta, odnosno nemogućnost obezbeđenja dogovorenog broja smeštajnih jedinica usled greške hotelijera ili organizatora putovanja

 

Paket aranžman - skup turističkih usluga objedinjenih na turističkom tržištu sa jedinstvenom cenom

Pansion - osnovni ugostiteljski objekat za smeštaj, stacionarnog tipa, prilagođen dužem boravku korisnika, u kome se pružaju ugostiteljske usluge pansionskog tipa (smeštaj i sva tri obroka) (Kosar, 2002)

Paušalna putovanja - unapred organizovana turistička putovanja

Peloid - lekovito, mineralno blato

Plovni objekat nautičkog turizma - objekat sa tehničkim karakteristikama predviđenim za nautičko-turističke aktivnosti (Zakon o turizmu, 2009.)

Pomoćni ležaji - kreveti i drugi ležaji za spavanje koji ne čine redovnu opremu sobe, već se naknadno unose u sobu radi povećanja kapaciteta u toku glavne turističke sezone ili na zahtev turiste. Ova kategorija podrazumeva i ležaje koji se već nalaze u sobi, a koji služe za popodnevni odmor turista ili za sedenje u toku dana (sofe, kauči i dr.) V. "Stalni ležaji"

Posetilac - lice koje posećuje neko mesto na period kraći od godinu dana, pri čemu osnovni razlog posete nije obavljanje neke privredne aktivnosti

Prihvatni objekat nautičkog turizma - objekat koji je instalisan na obali i vodi, a služi za prihvat, snabdevanje, čuvanje, održavanje i popravku plovnih objekata koji se koriste u turističke svrhe kao i za pružanje usluga nautičarima (Zakon o turizmu, 2009.)

Putnik - lice koje putuje između dve ili više zemalja ili između dva ili više lokaliteta u okviru zemlje njegovog stalnog prebivališta.

Putno osiguranje - polisa zdravstvenog osiguranja kojom osiguravajuća kuća garantuje da će njen korisnik imati adekvatnu zdravstvenu zaštitu u slučaju povrede ili bolesti u zemlji boravka, ili odgovarajuću novčanu naknadu u slučaju nesreće

 

Registar turizma - jedinstvena, elektronska, centralna, javna baza podataka o registrovanim i/ili evidentiranim subjektima koji obavljaju poslove iz oblasti turizma, a koji su registrovani ili evidentirani u skladu sa propisima, kao i o drugim podacima koji se registruju ili evidentiraju u skladu sa zakonom (Zakon o turizmu, 2009.)

Registrator turizma - lice koje vodi Registar turizma u skladu sa zakonom o turizmu i drugim propisima (Zakon o turizmu, 2009.)

Ruming lista (Rooming list) - spisak sa rasporedom smeštaja putnika po sobama u toku putovanja, odnosno zadržavanja u smeštajnim jedinicama

Ruralni turizam - oblik turizma koji podrazumeva boravak turista u zdravoj seoskoj sredini uz upoznavanje ljudi sa sela, običaja, tradicionalnih vrednosti i seoskih poslova, često uz mogućnost aktivnog učestvovanja u obavljanju istih

 

Seoski turizam - V. "Ruralni turizam"

Seosko turističko domaćinstvo - Objekat ili grupa objekata u kojem se pružaju usluge smeštaja, ishrane i pića, ili samo ishrane i pića, koji se nalazi u ruralnom (seoskom) okruženju sa elementima lokalnog obeležja i nasleđa (Zakon o turizmu, 2010.)

Smeštajna jedinica - skup opremljenih prostorija unutar ugostiteljskog objekta za smeštaj koja se stavlja na raspolaganje korisniku (Zakon o turizmu, 2009.)

Soba - smeštajna jedinica ugostiteljskog objekta za smeštaj bez kuhinjskih elemenata, a ponekad i bez terase

Somelijer (vinski stjuart) - konobar edukovan i specijalizovan za preporuku vina i usluživanje gostiju, kao i za nabavke i skladištenje vina, razvoj vinske karte i dr.

Sportsko-rekreativni turizam - oblik turizma u kome su osnovni motivi turističkog kretanja određene sportske aktivnosti. Razlikuje se zimski sportsko-rekreativni turizam, letnji sportsko-rekreativni turizam i takmičarski turizam.

Stalni ležaji - kreveti i drugi ležaji za spavanje koji su instalirani u sobi i pripadaju redovnoj opremi sobe. Krevet za dvoje se računa kao dva kreveta. V. "Pomoćni ležaji"

Strani turista - svako lice koje provede najmanje jednu noć u ugostiteljskom objektu za smeštaj, a nije državljanin Republike Srbije. V. "Domaći turista"

Strategijski master plan - planski dokument kojim se na osnovu Strategije razvoja turizma Republike Srbije utvrđuju ciljevi, programi i planovi rasta i razvoja turizma, investicije u turizmu, planovi marketinga i konkurentnosti, kao i mere za njihovo sprovođenje, za određenu turističku destinaciju (Zakon o turizmu, 2009.)

Studijsko putovanje - turističko putovanje najčešće inicirano određenim naučno-stručnim motivima i sadržajima

Studio - vrsta smeštajne jedinice, obično u vili, manje površine koja podrazumeva kupatilo i zajednički prostor kuhinje i dela za boravak i noćenje gostiju

Superior soba - Soba hotela bolje opremljenosti i veće kvadrature od standardnih soba

Suvenir - Promotivni proizvod određene turističke destinacije ili turističkog lokaliteta sa ciljem da podseća na posećeno mesto iz kog potiče

 

 

Švedski sto - samoposluživanje hladnim jelima u željenim količinama. Mada prema pravilu podrazumeva samo jela od ribe, u praksi često obuhvata sve vrste jela jer se poistovećuje sa bife obrokom kao načinom posluživanja

 

Terasa - veći otvoreni prostor u smeštajnoj jedinici dovoljno širok za postavljanje garniture za sedenje. V. "Balkon"

Transfer - ugovoreni prevoz putnika u okviru turističkog aranžmana ili u okviru ugovorenog prevoza putnika. Podrazumeva prevoz putnika od aerodroma ili autobuske stanice do turističkog odredišta i nazad

Turista - lice koje se na svom putovanju van mesta stalnog boravka zadržava najmanje 24 časa u cilju zadovoljenja određenih potreba, osim u slučaju krstarenja kada putovanje može biti i kraće od 24 časa

Turista u aranžmanu - lice koje u ugostiteljskom objektu za smeštaj boravi u organizaciji neke turističke (putničke) agencije ili druge organizaije koja se bavi posredovanjem u turizmu

Turistička agencija - privredno društvo, preduzetnik ili ogranak drugog domaćeg ili stranog pravnog lica koje na tržištu ponude i tražnje obavlja posredničku, organizatorsku i snadbevačku ulogu u cilju zadovoljenja potreba turista

Turistička atrakcija - naročito privlačno obeležje turističke destinacije, prirodnog ili društvenog karaktera u okviru turističkog prostora (Zakon o turizmu, 2009.)

Turistička destinacija - odredište turističkog putovanja koje svojom opremljenošću omogućava prihvat i boravak turista (Zakon o turizmu, 2009.)

Turistička geografija - nauka koja izučava prirodne i antropogene turističke vrednosti i osobenosti turističkih kretanja, koja u sebi sadrže ekonomske i vanekonomske elemente, vreme i prostor i uvek čoveka i društvo, kao osnovne pokretače svih elemenata, pojava i procesa u turizmu (Lazić, L.)

Turistička grupa - organizovana grupa od 15 do 75 turista kojoj turistička agencija organizator putovanja po unapred utvrđenom programu pruža turističku uslugu (Zakon o turizmu, 2009.)

Turistička infrastruktura - objekti za informisanje, predah, snabdevanje, rekreaciju, edukaciju i zabavu turista, i to: skijališta, kupališta i plaže, tematski i zabavni parkovi, turistički informativni centri, centri za prihvat turista i posetilaca, odmorišta pored puteva, objekti nautičkog turizma, tereni za golf, tenis tereni, otvoreni i zatvoreni objekti sportske rekreacije, male veštačke akumulacije sa kupalištem, bazeni za kupanje, velnes objekti, zabavno rekreativne staze i putevi (trim staze, staze zdravlja, vidikovci, panoramski putevi, biciklističke staze, pešačke staze, staze za motorne sanke i slično), uređene obale reka i jezera, objekti za posmatranje prirodnih retkosti, objekti za predah i kraće zadržavanje turista, objekti za avanturističke aktivnosti i drugo (Zakon o turizmu, 2009.)

Turistička lokacija - uža, saobraćajno povezana i infrastrukturno opremljena prostorno-tehnološka celina, koja sadrži jednu ili više turističkih atrakcija (Zakon o turizmu, 2009.)

Turistička regija - prostor u kome turističke vrednosti svojim kvantitetom i kvalitetom dominiraju nad ostalim prirodnim i ekonomskim vrednostima, a među svim delatnostima turizam ima najveći značaj (Prikrul)

Turistička suprastruktura - ugostiteljski objekti kao i galerije, izložbeni, kongresni i zabavni objekti koji su u neposrednoj vezi sa ugostiteljskim objektima i objektima sportsko rekreativnog sadržaja ili sa njima čine jedinstvenu celinu (Zakon o turizmu, 2009.)

Turistička uputnica - V. "vaučer"

Turistička valorizacija - proces kvantitativnog i kvalitativnog ocenjivanja prirodnih i antropogenih vrednosti jednog područja od značaja za turistički razvoj tog područja

Turistički animator - fizičko lice koje planira i ostvaruje zabavne, kulturne, sportsko rekreativne i druge programe kojima organizuje slobodno vreme turista (Zakon o turizmu, 2009.)

Turistički aranžman - dve ili više sinhronizovane turističke usluge koje se nude potencijalnom turisti (po odluci agencije ili na zahtev samog potencijalnog klijenta) kojima on delimično ili u potpunosti zadovoljava svoju turističku potrebu

Turistički motivi - osnovni podsticaji kretanja u kojima se realizuju kulturne, rekreativne i druge turističke potrebe

Turistički pratilac - fizičko lice koje prati turističku grupu i obavlja operativno tehničke poslove od početka putovanja do odredišta i nazad (Zakon o turizmu, 2009.)

Turistički proizvod - skup međuzavisnih elemenata koji se u praksi organizuje kao poseban vrednosni lanac koji čine materijalni proizvodi i usluge, prirodne vrednosti i kulturna dobra, turističke atrakcije, turistička suprastruktura i turistička infrastruktura (Zakon o turizmu, 2009.)

Turistički prostor - jedinstvena i nedeljiva geografska i funkcionalna celina prirodnih i stvorenih resursa i vrednosti od značaja za turizam (Zakon o turizmu, 2009.)

Turistički vodič - fizičko lice koje, po unapred utvrđenom programu, pruža turistima usluge vođenja, pokazivanja i stručnog objašnjavanja prirodnih, kulturno-istorijskih, arheoloških, etnografskih, privrednih i drugih znamenitosti (Zakon o turizmu, 2009.)

Turistički voz - skup vozila koji čine vučno vozilo i priključna vozila, namenjen za prevoz putnika u parkovima, hotelsko-turističkim i sličnim naseljima, na površini na kojoj se ne obavlja saobraćaj i putu na kome se saobraćaj obavlja u turističke svrhe i čija najveća konstruktivna brzina kretanja ne prelazi 25 km/h (Zakon o bezbednosti saobraćaja, 2009.)

Turističko mesto - organizaciona i funkcionalna celina sa formiranom turističkom ponudom, prirodnim vrednostima, kulturnim dobrima i drugim znamenitostima značajnim za turizam, komunalnom, saobraćajnom i turističkom infrastrukturom, kao i objektima i drugim sadržajima za smeštaj i boravak turista (Zakon o turizmu, 2009.)

Turističko naselje - prostorni kompleks sa više ugostiteljskih objekata za smeštaj tipa paviljona, bungalova ili vila, izgrađenih od trajnijih materijala

Turističko putovanje - unapred pripremljena kombinacija dve ili više turističkih usluga (prevoz, smeštaj i druge turističke usluge) u trajanju dužem od 24 sata ili u kraćem trajanju ako uključuje jedno noćenje, kao i višednevni boravak koji uključuje samo uslugu smeštaja u određenim terminima ili vremenskom trajanju koje turistička agencija organizator putovanja odnosno turistička agencija posrednik nudi na prodaju i prodaje po jedinstvenoj ceni (Zakon o turizmu, 2009.)

Turističko tržište - skup odnosa turističke ponude i tražnje koji su usmereni na razmenu robe i usluga posredstvom novca (Marković)

Turističko uređenje prostora - analiza odnosa između prostornog planiranja i turističkih aktivnosti, koja se proteže od opažajnog do iskorišćenog prostora, ne zanemarujući pritom i ostale faktore koji učestvuju u turističkom procesu (Kicošev, S.) Sam proces turističkog uređenja prostora uslovljen je geografskim komponentama prostora, prostornim planiranjem i odgovarajućim zakonskim okvirima

Turizam - skup odnosa i pojava nastalih prilikom putovanja i boravka stranaca u nekom mestu, ukoliko taj boravak ne znači stalno nastanjivanje i nije vezan za sticanje zarade (Hunziker & Krapf)

Turoperator - kompanija koja kreira i/ili plasira na turističkom tržištu inkluziv (inclusive) ture, vrši turističke usluge i/ili se pojavljuje kao subkontraktor u njihovom izvršenju

 

Ugostitelj -  privredno društvo, preduzetnik ili ogranak drugog domaćeg ili stranog pravnog lica koje obavlja ugostiteljsku delatnost (Zakon o turizmu, 2009.)

Ugostiteljska delatnost - pružanje usluga smeštaja, pripremanje i usluživanje hrane, pića i napitaka u ugostiteljskom objektu, kao i pripremanje hrane i dostavljanje korisnicima za potrošnju na drugom mestu (Zakon o turizmu, 2009.)

Ugostiteljski objekat - funkcionalno povezan, posebno uređen i opremljen prostor koji ispunjava propisane minimalne tehničke i sanitarno-higijenske uslove za pružanje ugostiteljskih usluga, odnosno za obavljanje ugostiteljske delatnosti (Zakon o turizmu, 2009.)

Ugostiteljski objekat u domaćoj radinosti - objekat u kome se pružaju usluge smeštaja, ishrane i pića, ili samo usluge smeštaja u smeštajnim jedinicama vrste: kuća, apartman i soba (Zakon o turizmu, 2010)

Ugovor o alotmanu - ugovor kojim se ugostitelj (hotel) obavezuje da u toku određenog vremena turističkoj agenciji stavi na raspolaganje određeni broj ležaja u određenom objektu, pruži ugostiteljske usluge licima koje uputi agencija i za to joj plati određenu proviziju, a agencija nastoji da smeštajne kapacitete popuni, plati ugovorenu cenu pruženih usluga i obavesti hotelijera kada nije u mogućnosti da popuni angažovane hotelske kapacitete

Ugovor o čarteru - ugovor kojim se agencija obavezuje da će unapred platiti fiksnu ugovorenu cenu avio kompaniji za ugovoreni kapacitet aviona, bez obzira na stepen iskorišćenosti istog, dok se avio prevoznik obavezuje da obezbedi avion i druge uslove za prevoz putnika do potrebne lokacije

Ugovor o organizovanju putovanja - ugovor kojim se organizator putovanja obavezuje da putniku pribavi skup usluga koje se sastoje od prevoza, boravka i drugih ugovorenih usluga, a putnik se obavezuje da organizatoru putovanja plati jednu ukupnu paušalnu cenu

Ugovor o prevozu putnika - ugovor kojim turistička agencija u ulozi organizatora turističkog putovanja sklapa ugovor sa transportnim preduzećem poveravajući mu izvršenje prevoza svojih turista

Ugovor o rezervaciji - ugovor kojim se hotelijer obavezuje da će na zahtev turističke agencije za njene klijente rezervisati smeštaj, ishranu i druge usluge po ugovorenim cenama i da će platiti agencijsku proviziju, a agencija se obavezuje da pružene usluge plati neposredno ili ako usluge plaća direktni korisnik, obavezuje se da izda turističku uputnicu - vaučer

Ugovor o zakupu ugostiteljskog objekta - ugovor "puno za prazno" je ugovor kojim se ugostitelj obavezuje da turističkoj agenciji stavi na upotrebu određeni ugostiteljski objekat na duže vreme sa personalom radi smeštaja i pružanja drugih usluga klijentima agencije, a agencija se obavezuje da plati ugovorenu naknadu. Predmet ovog ugovora nije samo objekat, već i celokupan inventar sa osobljem ugostiteljskog objekta

 

Vaučer (turistička uputnica) - isprava koju izdaje organizator putovanja i kojom se on davaocu usluge obavezuje da će platiti usluge pružene donosiocu isprave, odnosno klijentu organizatora putovanja.  Dostavlja se hotelijeru, predstavniku organizatora u mestu putovanja ili lokalnoj turističkoj agenciji. Vaučer nema svojstvo hartije od vrednosti

Vila - smeštajni objekat bez recepcije za letnji boravak gostiju, obično bez grejanja. Može se sastojati od apartmana, studija i/ili soba

Vinjeta - potvrda o plaćenoj putarini za određeno vreme ili određeni deo puta

 

Železnički red vožnje - osnovni plan saobraćaja prema kome se odvija javni prevoz putnika i transport robe na železničkim prugama jedne zemlje

 

 

011/22-82-051

011/22-82-052

011/317-42-09

011/22-74-579

065/22-82-051

bglucky@gmail.com

bglucky07@mts.rs

VIBER: 065/22-82-051

Radno Vreme

LETNJE

PONEDELJAK - PETAK: OD 09-18h
SUBOTOM: OD 10-14 h

ZIMSKO

PONEDELJAK – PETAK: OD 09–17h
SUBOTOM: OD 10–14h

bonitetna

logo
 

 

WizzAir Prodaja Avionskih Karata
Najnovije Vesti Blog iz Turizma
Prevoz do Crne Gore
Autobuska Linija za Grcku
putno osiguranje

bglucky travel agencija
Putem Skypa

utas

Ukupno: 273

Danas: 273

Juče: