PUTEVIMA NEMANJIĆA

RAŠKA  – MESTO ODAKLE JE POTEKLO SREDNJOVEKOVNO SRPSKO KRALJEVSTVO U XIII VEKU I SRPSKO CARSTVO U XIV VEKU

 

~ SA POSETOM NEKIM OD NAJZNAČAJNIH SREDNJOVEKOVNIH MANASTIRA I ZADUŽBINA NEMANJIĆA ~

 

STUDENICA – GRADAC – ĐURĐEVI STUPOVI I PETROVA CRKVA – SOPOĆANI – ŽIČA

 

 

Raška je bila jedna od srpskih srednjovekovnih država, sa središtem u Starom Rasu, nedaleko od današnjeg Novog Pazara. Raški vladari su nosili naslov velikih župana. Uspon Raške započeo je krajem 11. veka, za vreme vladavine velikog župana. Raški veliki župan Stefan Nemanja je u drugoj polovini 12. veka postao najmoćniji među srpskim vladarima stvorivši jedinstvenu državu koja je obuhvatala skoro sve srpske zemlje.

Raški stil u srpskoj arhitekturi tokom srednjeg veka, obuhvata vremenski period od sedme decenije XII do kraja XIII veka. Sam stil je dobio naziv po reci Raški, oko koje je gravitirala tadašnja država. Raški stil je dobio poseban naziv i originalni je domet srpskih arhitekata koji su stvorili promenu u arhitekturi crkvenih objekata što je rezultovalo u uspostavljanjem posebnog originalnog stila u sakralnoj arhitekturi po kome su postali poznati u svetu. Za ovu epohu u arhitekturi je vezano i tzv. zlatno doba srpskog slikarstva koje počinje sa živopisanjem Đurđevih Stupova oko 1175. godine i završava se sa Gradcem oko 1275. godine, a svoj vrhunac dostiže u Sopoćanima.

 

1.     dan (subota): BEOGRAD - STUDENICA - GRADAC - ĐURĐEVI STUPOVI / PETROVA CRKVA - NOVI PAZAR

Polazak iz Beograda oko 06h (tačno vreme i mesto polaska biće poznato 2 dana ranije). Vožnja Ibarskom magistralom uz usputne pauze. Dolazak u manastir Studenicu – zadužbinu Stefana Nemanje, manastir koji je UNESCO uvrstio na listu Svetske kulturne baštine. Slobodno vreme za obilazak ovog kompleksa. Nastavak putovanja ka manastiru Gradac - ktitorsku zadužbinu kraljice Jelene Anžujske. Put nas dalje vodi ka Novom Pazaru. Dolazak u Novi Pazar - grad koji je jedinstven multetnički prostor gde se na jednom mestu susreću zapadna i istočna civilizacija. Odlazak do Petrove crkve - najstariji spomenik crkvene arhitekture na prostoru Srbije i prvobitno sedište raške episkopije i manastira Djurdjevi Stupovi – jedan od najstarijih manastira u našoj zemlji. Povratak u grad i smeštaj u hotel. Slobodno vreme. Mogućnost organizovanja fakultativne večere u jednom od tradicionalnih restorana i degustacija lokalnih proizvoda. Noćenje.

2.     dan (nedelja): NOVI PAZAR - SOPOĆANI – MAGLIČ - ŽIČA - BEOGRAD

Doručak. Napuštanje hotela. Kratko upoznavanje sa Novim Pazarom (mogućnost posete velikom pazaru – pijaci). Odlazak do manastira Sopoćani -  zadužbina koja svojom veličinom i lepotom nadmašuje sve dotadašnje srpske crkve i čije freske su pravo remek - delo umetnosti što je mnogo godina kasnije ovom manastiru donelo svetsku slavu. Nakon posete manastiru Sopoćani polazak za Beograd. Na putu ka Beogradu, pauza u podnožju brda ispod kog se nalazi srednjevekovno utvrđenje - grad Maglič. Mogućnost odlaska do samog vrha brda I utvrđenja (pešaka). Nastavak putovanja Dolinom Jorgovana (kako se popularno naziva ovaj deo Ibarske magistrale) ka okolini Kraljeva gde se nalazi manastir Žiča. Obilazak manstira koji je podigao prvi srpski kralj gde je i krunisan 1221. godine. Dolazak na mesto polaska u kasnim večernjim časovima.

 

TERMINI PUTOVANJA

HOTEL   

CENA ARANŽMANA

SPECIJALNA CENA

22.09. - 23.09.2018.

VRBAK 3*

6590,00 din

4990,00 din

1/1 soba isključivo na upit

CENA ZA POLAZAK IZ NOVOG SADA doplata 2000 din - minimum 4 putnika (transfer)

Polazak iz Zrenjanina – doplata za transfer 2500 din / minimum 4 putnika

 

Način plaćanja:

- 30% prilikom rezervacije,ostatak najkasnije 10 dana pred put

- platnim karticama VISA, DINA, MAESTRO, MASTER CARD

  

Cena aranžmana  obuhvata:

¨Prevoz autobusom turističke klase (od 16 – 87 mesta) na navedenoj relaciji  / mesta se određuju  prema prijavi

¨ 1 noćenje sa doručkom u hotelu sa 3* u Novom Pazaru u 1/2 sobama  po  lokalnoj kategorizaciji

¨turistički vodič / pratilac grupe

¨ troškove vođstva i organizacije putovanja

 

Cena aranžmana  ne obuhvata:

 

¨ individualne troškove – nepomenute usluge

 

Fakultativne izlete: minimum 25 putnika za realizaciju izleta

 

¨ večera u tradicionalnom restoranu 1000,00 din (teletina na žaru, lepinja, mešana salata, turska kafa i flaširana                voda)

 

¨ individualne troškove – nepomenute usluge

Fakultativne izlete: minimum 25 putnika za realizaciju izleta

¨ večera u tradicionalnom restoranu 1000,00 din

Fakultativni izleti Fakultativni izleti nisu obavezni deo programa izavise od broja prijavljenih putnika.

***Agencija ne snosi odgovornost promene cene u odnosu na dan izlaska programa – cena je podložna promeni.

 

Smeštaj:  hotel Vrbak 3* se nalazi u centru Novog Pazara. Sobe su 1/2 sa TWC, TV-om… www.hotelvrbak.com

 

PROGRAM JE RAĐEN NA BAZI MINIMUM 50 PUTNIKA

U SLUČAJU NEDOVOLJNOG BROJA PRIJAVLJENIH PUTNIKA, ROK ZA OTKAZ ARANŽMANA JE 5 DANA PRE PUTA

ILI AGENCIJA ZADRŽAVA PRAVO DA REALIZUJE PREVOZ UZ KOREKCIJU CENE ILI U SARADNJI SA DRUGOM AGENCIJOM

Agencija ne snosi odgovornost za eventualne drugačije usmene informacije o programu putovanja

Organizator zadržava pravo promene redosleda pojedinih sadržaja u programu

UZ OVAJ PROGRAM VAŽE OPŠTI USLOVI PUTOVANJA ORGANIZATORA

Organizator putovanja  je   licenca OTP 26/2010      

                           

POSEBNE NAPOMENE: (obavezno pročitati)

ü  Redosled sedenja u autobusu se pravi prema datumu prijave. 

ü  Zaustavljanje radi usputnih odmora predviđeno je na svakih 3,5 do 4 sata vožnje na usputnim stajalištima, a u zavisnosti od raspoloživosti kapaciteta stajališta i uslova na putu.

ü  Mole se putnici da vode računa o svojim putnim ispravama, novcu i stvarima u toku trajanja aranžmana. Ostavljanje vrednih stvari u autobusu i u hotelskim sobama nije preporučljivo, jer ni prevoznik niti hotel ne odgovaraju za iste! U slučaju obijanja autobusa, putnik može zatražiti nadoknadu štete samo za svoje osigurane stvari kod ovlašćenih osiguravajućih kuća. Organizator putovanja ne može odgovarati, niti se organizatoru putovanja pišu prigovori, u slučaju ovih nepredviđenih okolnosti.

ü  Napominjemo da je putovanje grupno, i tome je sve podređeno. Prema tome potrebno je jasno sagledavanje situacije da su u vozilu, muzika i filmovi koji se puštaju neutralni po svom sadržaju, temperatura u vozilu ne može se individualno za svako sedište podešavati i imajte u vidu da ono što je za nekoga toplo, za drugog je hladno i sl. Dakle, za grupno putovanje potrebno je puno razumevanje među putnicima i osećaj kolektivizma.

ü  Prostor za prtljag u autobusu je ograničen i predviđena količina prtljaga po putniku je 1 kofer i 1 komad ručnog prtljaga.

ü  Upozoravaju se putnici da zbog poštovanja satnica predviđenih programom putovanja, ne postoji mogućnost zadržavanja autobusa na graničnom prelazu radi regulisanja povraćaja sredstava po osnovu “tax free”, pa Vas molimo da to imate u vidu.

ü  Organizator putovanja zadržava pravo promene programa putovanja usled nepredviđenih objektivnih okolnosti (npr. gužva na granicama, gužva u saobraćaju, zatvaranje nekog od lokaliteta predviđenog za obilazak...)

ü  Organizator putovanja i izleta na putovanju zadržava pravo izmene termina i uslova izvođenja fakultativnih izleta predviđenih programom, kao i redosleda razgledanja usled objektivnih okolnosti. Molimo da uzmete u obzir da postoji mogućnost da usled državnih ili verskih praznika na određenoj destinaciji neki od lokaliteta ili tržnih centara, prodavnica, restorana, muzeja... ne rade.

ü  Dužina trajanja slobodnog vremena za individualne aktivnosti tokom programa putovanja zavisi od objektivnih okolnosti (npr. dužine trajanja obilazaka, termina polazaka, vremena dolaska i daljeg rasporeda u aranžmanu).

ü  Putnicima koji imaju za cilj posete muzejima i galerijama, preporučujemo da na internetu provere radno vreme istih i da željene posete usklade sa slobodnim vremenom na putovanju.

ü  Oznaka kategorije hotela u programu je zvanično utvrđena i važeća na dan zaključenja ugovora između organizatora putovanja i ino partnera, te eventualne naknadne promene koje organizatoru putovanja nisu poznate ne mogu biti relevantne.

ü  U smeštajne objekte se ulazi prvog dana boravka od 15:00 časova (postoji mogućnost ranijeg ulaska), a napuštaju se poslednjeg dana boravka najkasnije do 09:00 časova. Svaki hotel ima restoran. Svaka soba ima tuš / WC. Smeštaj iz ove ponude registrovan je, pregledan i standardizovan od strane Nacionalne turističke asocijacije zemlje u kojoj se nalazi. Organizator putovanja u slučaju ne objavljivanja tačnog imena hotela, obavezuje se da ime postavi najkasnije 7 dana pre polaska na put. U slučaju promene hotela, organizator je dužan o tome obavestiti sve putnike, a zamenjen hotel mora u svemu odgovarati standardima hotela datog u opisu programa.

ü  Opisi smeštajnih objekata su informativnog karaktera. Za eventualna odstupanja i kvalitet usluge u okviru smeštajnih objekata, organizator putovanja ne snosi odgovornost jer to isključivo zavisi od smeštajnih objekata.   Neki od dopunskih sadržaja smeštajnih objekta su dostupni uz doplatu. Postoji mogućnost odstupanja i promena oko dostupnosti nekih sadržaja, jer isključivo zavise od smeštajnih objekata (npr. sef, parking, mini-bar, TV, klima uređaj, fen za kosu, internet...)

ü  Organizator putovanja ne može da utiče na razmeštaj po sobama, jer to isključivo zavisi od recepcije smeštajnog objekta.

ü  Zahtevi za konektovane sobe, family sobe i sl. uzeće se u razmatranje ali grupni autobuski aranžmani ne podrazumevaju ovakvu vrstu smeštaja, niti izbora soba i njihovog sadržaja (balkon, terasa, pušačka soba, spratnost, francuski ležaj i sl.). Agencija organizator ne može obećavati ovakve usluge.

ü  Smeštaj na grupnim aranžmanima ovog tipa je u dvokrevetnim ili dvokrevetnim sobama sa pomoćnim ležajem namenjene za smeštaj treće osobe. Sobe sa pomoćnim ležajem su manje komforne, a treći ležaj je pomoćni i može biti standardnih ili manjih dimenzija.

ü  Sva vremena u programima putovanja su data po lokalnom vremenu zemlje u kojoj se boravi.

ü  Potpisnik ugovora o putovanju ili predstavnici grupe putnika obavezni su da sve putnike upoznaju sa ugovorenim programom putovanja, uslovima plaćanja i osiguranja, kao i Opštim uslovima putovanja organizatora putovanja.

ü  Maloletni putnici prilikom putovanja moraju imati overenu saglasnost roditelja.

ü  Medjunarodno putno zdravstveno osiguranje je obavezno za pojedine destinacije. Savetujemo Vas da isto posedujete za sva vaša putovanja, jer u suprotnom sami snosite odgovornost za eventualne posledice prilikom kontrole države u koju putujete, kao i kontrole u državama kroz koje prolazite.

ü  Organizator putovanja nije ovlašćen i ne ceni valjanost putnih i drugih isprava. Putnici koji nisu državljani Srbije u obavezi su da se sami upoznaju sa viznim režimom zemlje u koju putuju.  Preporučuje se putnicima da se o uslovima ulaska u zemlje EU (potrebna novčana sredstva za boravak, zdravstveno osiguranje, potvrde o smeštaju...) informišu na sajtu Delegacije EU u Srbiji www.europa.rs ili u ambasadi ili konzulatu zemlje u koju putuju i kroz koje prolaze. Agencija ne snosi odgovornost u slučaju da pogranične vlasti onemoguće putniku ulaz na teritoriju EU.

ü  Za sve informacije date usmenim, telefonskim ili elektronskim putem agencija ne snosi odgovornost. Validan je samo pisani program putovanja istaknut u prostorijama agencije

ü  Dan pred polazak organizator putovanja šalje SMS poruku sa svim detaljima polaska. Ukoliko ne dobijete poruku OBAVEZNO kontaktirajte agenciju radi dobijanja tačnih podataka oko polaska na putovanje.

ü  Organizator zadržava pravo da putem Last minute  ponude prodaju svojih aranžmana po cenama koje su drugačije od onih u cenovniku. Stranke koje su uplatile aranžman po cenama objavljenim u ovom cenovniku nemaju pravo da potražuju nadoknadu na ime eventualne razlike u ceni.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

011/22-82-051

065/22-82-051

Radno vreme od 09 do 19h
Subotom od 09 do 15h

bglucky@gmail.com

bglucky07@open.telekom.rs

VIBER: 065/22-82-051

bonitetna

logo
 

 

WizzAir Prodaja Avionskih Karata
Najnovije Vesti Blog iz Turizma
iznajmljivanje autobusa
putno osiguranje

bglucky travel agencija
Putem Skypa

Ukupno: 781

Danas: 781

Juče: