Putovanje Jordan 2021/22

 

jordan3.jpg

 

Petra, Wady Rum, Crveno more

 

Kraljevina Jordan, 5 dana, avionom, 8.-12. decembra 2021.,

AKABA - PETRA – PUSTINJA WADI RAM – AKABA

 

 

DAN 1. sreda,8.12. / BEOGRAD - NIŠ - JORDAN

Sastanak grupe u jutarnjim časovima na parkingu Mega Maxi u  (bivši Tempo Ada), vožnja autoputem uz pauze po potrebi, i radi ukrcavanja putnika. Prelazak granice sa Bugarskom, dolazak na aerodrom Sofia. Let za Aqabu u 16:35, sletanje na aerodrom Akaba u 19:30. Po završetku administartivnih procedura, preizimanje prtljaga i ukrcavanje u autobus,  vožnja  do Wadi Muse kraj čuvenog lokaliteta pod zaštitom UNESK-a, Petre, drevnog duhovog i trgovačkog sedišta arapskog plemena Navuteja. Smeštaj u hotel. Večera. Noćenje.

 DAN 2. četvrtak,9.12. / PETRA

Doručak. Slobodno vreme ili celodnevni fakutataivni obilazak Petre: obilazak pešice znamenitosti Petre sa vodičem, magičnog grada  izgubljene civilizacije Navutejaca. Grad isklesan u kamenu,bio je centar trgovine, odredište karavana.

Pristup gradu vodi kroz klisuru dugu zvanu Sik, koja vodi direktno do poznate građevine Al-Kazneh, za koju se veruje da je mauzolej nabatejskog kralja Areta IV. Tu su i ostaci crkava i manastira iz ranohrišćanskog perioda. Pauza za ručak u nacionalnom restoranu gde se mogu probati lokalni specijalitete Navutejaca. Povratak u hotel u kasnim popodnevnim časovima. Večera. Noćenje.

 DAN 3. petak,10.12. / MADABA - NEBO - REKA JORDAN - MRTVO MORE

Doručak. Slobodan dan za individualne obilaske ili fakultativni celodnevni izlet: rani polazak, vožnja ka severu kraljevine uz pauze radi osveženja i odmora. Dolazak u Madabu, obilazak pravoslavne  crkve Sv.vmč.Georgija na čijem podu je u mozaiku prikazana najstarija očuvana mapa-mozaik Sv.Zemlje. Putovanje se nastavlja do obližnje planine Nebo, gde je Sv.prorok Mojsije ugledao Obećanu Zemlju, sa predivnim muzejskom salom, galerijom, vidikovcem, odakle se pruža izuzetan pogled na Izrael i Jordan. Kraća vožnja do Vitavare na reci Jordan, odnosno  mesta gde je Sv.Jovan Preteča, Krstio Gospoda Isusa Hrista. Odlazak grupe do Mrtvog Mora, u kome i neplivači mogu da plivaju. Pauza za odmor i osveženje. U popodnevnim časovima, polazak za Petru. Vožnja uz pauze po potrebi. Dolazak u hotel u večernjim časovima.

Večera. Noćenje.

  DAN 4. subota,11.12. /WADI RUM - AQABA

Doručak. Napuštanje hotela i vožnja ka jugu. Nakon dvočasovne vožnje, dolazak do  čuvene Crvene pustinje Wadi Rum.

Poseta nekom od monogobrojnih beduinskih kampova. Slobodno vreme za uživanje u čaju i čarima pustinje ili fakultataivni safari putinjom: odlazak džipovima, u razgledanje i posetu neobičnih, reklo bi se vanzemaljskih predela, pustinjskih dina i stena sa imenima dobijenim po njihovom obliku. Kraća vožnja do Crvenog Mora. Kraći obilazak Aqabe, grada i turističkog mesta. Smeštaj u hotel. Odmor. Večera. Noćenje.

  DAN 5. nedelja, 12.12. / AQABA - NIŠ - BEOGRAD

Doručak. Napuštanje hotela i odlazak na aerodrom. Poletanje u 12:35 i sletanje na aerodrom Sofija u 15:40. Po prelasku granice i preuzimanja prtljaga ukrcavanje u autobus i polazak ka Srbiji. Dolazak u Niš oko kasnim popodnevnim satima, u Beograd u večernjim časovima.  Kraj programa.

  

   Cena paket aranžmana                                  589€/

  PROMO:  489€

Mogućnost plaćanja na više mesečnih rata

  Za putovanje neophodan je negativan PCR test, ne stariji od 72 časa u momentu ulaska u Kraljevinu Jordan.

 Cena paket aranžmana obuhvata:

* povratni transfer modernim turističkim autobusom na relaciji  Beograd - Niš - aerodrom Sofija,

 * avio prevoz na relaciji Sofija -Akaba – Sofija, sa uključenim  taksama, ručnim prtljagom do 8 kg i kabinskim prtljagom 10kg,

* smeštaj  3 noćenja u Petri u hotelu sa  3* ili 4* na bazi polupansiona,

* smeštaj  1 noćenja u Akabi u hotelu  sa 4* ili 5* na bazi polupansiona,

* usluge stručnog vodiča za planirana razgledanja,

* usluge pratioca grupe tokom realizacije programa,

* usluge lokalnog vodiča,

* prevoz  autobusom ili miniuatobusom turističke klase, po programu,u Jordanu

* usluge turističke organizacije i realizacije programa,

   Aranžman ne obuhvata:

* individualne troškove putnika, ekstra hotelske usluge, i usluge koji nisu obuhvaćeni programom putovanja,

* obavezno međunarodno putno zdravstveno osiguranje,

* organizovanje fakultativnih izleta tokom boravka,

* doplate za dodatni prtljag (po tarifama aviokompanije),

* obilaske, angažovanje stručnih vodiča, prevoza, ili transfera van onog predviđenog programom,

* ulaznice za lokalitete, muzeje i galerije tokom realizacije programa,

* PCR test u Jordanu, 38€, plaća se uz aranžman

* ostale usluge ovim programom ne pomenute.

 Način plaćanja:  sva plaćanja se vrše u dinarskoj protivvrednosti posrednjem kursu NBS na dan uplate, gotovinski, platnim ili kreditnim karticama, čekovima građana.

 Plaćanje na rate deponovanjem čekova građana ili overene adm. zabrane na platu:

Aranžman se može platiti na rate tako što se prilikom rezervacije uplaćuje  deo aranžmana (gotovinski ili platnom karticom, ili čekovima koji se odmah realizuju) a deo na 3 mesečne rate posle puta.

 Fakultativni izleti nisu obavezni deo programa i zavise od broja prijavljenih putnika. Cena se sastoji od troškova  organizacije, oganizovanog prevoza, angažovanja vodiča agencije na srpskom jeziku i lokalnog vodiča .....Termini fakultativnih izleta su promenljivi i zavise od slobodnih termina po lokalitetima, objektivnih okolnosti, vremenskih prilika. Ulaznice za lokalitete koji se posećuju u okviru fakultativnih izleta ulaze u cenu i plaćaju se na licu mesta. Minimum za realizaciju je 20 prijavljenih putnika. Za manji broj, organizator može ponuditi zainteresovanim putnicima, korigovanu cenu.

Cene fakultataivnih izleta:

Reka Jordan, Mrtvo more, Nebo, Madaba 75€, Petra 75€, džip safari – 20€

    

OPŠTE NAPOMENE:

 

*Proverite 3 dana pre putovanja tačno vreme i mesto polaska!

* Broj mesta za ovo putovanje po ovoj ceni je ograničen, i planiran na bazi 45-57 putnika,

* Dužina trajanja slobodnog vremena za individualne aktivnosti tokom programa putovanja zavisi od objektivnih okolnosti (npr.dužine  

   trajanja obilazaka, termina polazaka...) i isključivo vodič – pratioc imaju ovlašćenje da odrede dužinu trajanja pauze ili obilaska,

* Za sve informacije date usmenim, telefonskim putem agencija ne snosi odgovornost. Validan je samo pisani program putovanja 

   istaknut u prostorijama agencije.Organizator putovanja zadžava pravo promene programa putovanja usled nepredviđenih  

   objektivnih okolnosti na koje nije mogao da utiče  (npr.gužva u saobraćaju, zatvaranje nekog od lokaliteta i slično)

* Potpisnik  ugovora o putovanju ili predstavnici grupe putnika obavezni su da sve putnike upoznaju sa ugovorenim programom

   putovanja, uslovima plaćanja i osiguranja, kao i Opštim uslovima putovanja organizatora putovanja

* Obavezno proverite važnost pasoša- neophodno je da važi najmanje 6 meseci od datuma planiranog povratka,

* Putnici koji poseduju inostrani pasoš dužni su da se informišu kod nadležnog konzulata o uslovima koji važe za ulazak

* Agencija ne snosi odgovornost u slućaju da pogranične vlasti onemoguće putniku izlaz tj. napuštanje R.Srbije ili ulazak na teritoriju 

   EU odnosno ulaz u Kraljevinu Jordan, i u tom slučaju će ovakav slučaj  tretirati kao otkaz aranžmana od strane putnika.

* Program rađen na bazi minimum 45 prijavljenih putnika. Organizator zadržava pravo da u slučaju nedovoljnog  broja  prijavljenih

   putnika otkaže putovanje najkasanije 7 dana pre puta.

* preporučujemo da putnik izvrši uplatu putnog osiguranja, a poželjno i osiguranje prtljaga, kao i osiguranja u slučaju otkaza.

 

OSIGURANJE I GARANCIJA PUTOVANJA: U cenu putovanja nije uključeno putno osiguranje. Organizator savetuje zaključenje osiguranjakoje nije zakonom obavezno i to osiguranje putne odgovornosti, osiguranje od otkaza putovanja, zdravstveno osiguranje i osiguranje protiv nezgoda. Ukoliko Organizator i Posrednik nude putna osiguranja, radi se samo o posredovanju. Ugovor o osiguranju se zaključuje, samo između Putnika i osiguravajuće kompanije, kome se eventualni zahtevi direktno upućuju. Treba da pročitate uslove osiguranja i obaveze iz ugovora o osiguranju. Premije osiguranja nisu sastavni deo cene putovanja i dospevaju odmah pri zaključivanju ugovora o osiguranju. Potpisivanjem Ugovora, Putnik potvrđuje da mu je informisan i upućen na obezbeđenje,  paketa putnog osiguranja. Paket putnog osiguranja ne pokriva obavezno zdravstveno osiguranje, te se Putniku preporučuje da isto sam obezbedi, jer to može biti razlog da pogranične vlasti ne dozvole dalje putovanje ili da Putnik mora sam platiti značajne troškove eventualnog lečenja.U skladu sa odredbama Zakonu o turizmu, Organizator ima depozit u visini od 300 eura  i garanciju putovanja za kategoriju licence A-10 u visini od 50.000 eura, kojom se za slučaj A) insolventnosti Organizatora putovanja obezbeđuju: 1. troškovi nužnog smeštaja, ishrane i povratka Putnika sa putovanja u mesto polaska u zemlji i inostranstvu, 2. 

potraživanja uplaćenih sredstava Putnika po osnovu Ugovora o turističkom putovanju, koje Organizator putovanja nije realizovao, 3. potraživanja uplaćenih sredstava Putnika u slučaju otkaza putovanja od strane Putnika, u skladu sa Opštim uslovima putovanja, 4. potraživanja razlike između uplaćenih sredstava po osnovu Ugovora o turističkom putovanju i sredstava sniženih srazmerno neizvršenju ili nepotpunom izvršenju usluga obuhvaćenih Programom putovanja i za slučaj; B)naknade štete obezbeđuje naknada štete, koja se prouzrokuje Putniku neispunjenjem, delimičnim ispunjenjem ili neurednim ispunjenjem obaveza Organizatora putovanja, koje su određene Opštim uslovima i Programom putovanja: 1. za potraživanje uplaćenih sredstava Putnika po osnovu Ugovora o turističkom putovanju koje Organizator putovanja nije realizovao i 2. za potraživanje razlike između uplaćenih sredstava po osnovu Ugovora o turističkom putovanju i sredstava sniženih srazmerno neizvršenju ili nepotpunom izvršenju usluga obuhvaćenih Programom putovanja. Period pokrića Garancije putovanja je od datuma njenog izdavanja pa do završetka turističkog putovanja, odnosno do povratka Putnika na ugovoreno odredište. Garancija po Ugovoru o Bankarskoj garanciji  700761-020681/VV od  03.12.2020. zaključenog sa ugovaračem bankarske garancije Nacionalne asocijacije turističkih agencija PU “YUTA”, Beograd, ul. Kondina br. 14, Bankarska garancija  700761-020681/VV od  03.12.2020..  ProCredit banke a.d. Beograd. Garancija putovanja se aktivirabez odlaganja, neopozivo, na prvi poziv i bez prigovora,  odnosno u roku od 14 dana od dana nastanka osiguranog slučaja,kod Nacionalne asocijacije turističkih agencija PU “YUTA”, 011 3228 686,  pisanimputem ili telegramom  na adresu YUTA, Beograd, ul. Kondina br. 14. ili na mail: garancijaputovanja@yuta.rs. (Putnik svoja prava za naknadu štete ostvaruje na osnovu pravosnanžne i izvršne sudske  presude, odnosno, odluke Arbitražnog suda ili drugog vansudskog rešenja potrošačkog spora, u skladu sa ovim Opštim uslovima i Opštim uslovima YUTE.) 

 

SREĆAN PUT ŽELI VAM VAŠ BG LUCKY TRAVEL

Organizator putovanja , licenca OTP br.494. Uz ovaj program važe Opšti uslovi putovanja agencije , koje su putnici dužni da preuzmu prilikom rezervacije, i sa kojim su dužni da se upoznaju, što potvrđuju potpisom na ugovoru o putovanju. Program rađen na bazi minimum  45 prijavljenih putnika. Organizator zadržava pravo da u slučaju nedovoljnog  broja  prijavljenih putnika otkaže putovanje najkasanije 7 dana pre puta.

 

 

 

 

 

jordan1.jpg  jordan2.jpg

 

 

 

 

011/22-82-051

011/22-82-052

011/317-42-09

011/22-74-579

065/22-82-051

bglucky@gmail.com

bglucky07@mts.rs

VIBER: 065/22-82-051

Radno Vreme

LETNJE

PONEDELJAK - PETAK: OD 10-18h
SUBOTOM: OD 10-15 h

ZIMSKO

PONEDELJAK – PETAK: OD 09–17h
SUBOTOM: OD 10–14h

bonitetna

logo
 

WizzAir Prodaja Avionskih KarataNajnovije Vesti Blog iz Turizma
Prevoz do Crne Gore
Autobuska Linija za Grcku
putno osiguranje

 

bglucky travel agencija
Putem Skypa

utas

Ukupno: 595

Danas: 595

Juče: