Fruškogorski manastiri

 

Smešteni su na padinama Fruške Gore, u oblasti Srema. Manastiri su podignuti u kasnom srednjem veku, kada se težište srpske kulture pod naletom Turaka premestilo u ondašnju južnu Ugarsku. Burna istorija, arhitektonska i likovna lepota i naročito uloga duhovnog središta srpskog naroda, doprineli su velikom značaju fruškogorskih manastira u kulturno-istorijskom nasleđu Srbije.


Na Fruškoj Gori je do 1941. godine bilo 17 manastira: Krušedol, Staro Hopovo, Grgeteg, Velika Remeta, Mala Remeta, Sremska Ravanica, Jazak, Šišatovac, Petkovica, Bešenevo, Divša, Kuveždin, Rakovac, Beočin, Privina glava i Fenek. Većina manastirskih crkava sagrađena su pod uticajem moravske i raške graditeljske škole, a vremenom su radikalno rekonstruisani. Prilikom obnove, crkve su dobile visoke višespratne zvonike sa baroknim oblicima i plastikom, a u unutrašnjosti - velike i složene barokne ikonostase, koje su oslikali najbolji srpski slikari tog vremena.


Za vreme Drugog svetskog rata više manastira je pretvoreno u ruševine, u nekim su oštećeni ili potpuno uništeni živopis i ikonostasi, a većina riznica je opljačkana.

 

Manastir Beočin
Manastir se nalazi na severnoj padini Fruške Gore u neposrednoj blizini naselja Beočin. Manastirska crkva je posvećena prazniku vaznesenja Hristovog.Nema pouzdanih podataka o vremenu osnivanja manastira. Prvi put se spominje u turskim dokumentima iz 1566-1567.i imao je sasvim malu crkvu. U austrijsko-turskim ratovima manastir je napušten. Krajem 17.veka izbegli monasi iz manastira  Rača na Drini.naseljavaju i obnavljaju manastir te 1708.izgrađuju privremenu drvenu crkvu. Današnja crkva zidana je između 1732-1734,a zvonikje sagrađen  1762.Manastirski konaci izgrađeni su između 1728-1771. U šestoj i sedmoj deceniji 18.veka izrađen je jedan od najlepših Fruškogorskih ikonodstasa. Kompleks manastira je potpuno obnovljen 1893. a manje izmene su izvedene 1921.1905. na mestu stare kapele sazidana je nova.U drugom svetskom ratu manastir je pustošen,ali su građevine ostale neoštećene.Danas manastirski kompleks čine crkva,kapela užni i zapadni konaci i zidovi sa severa i zapada.

 

Manastir Bešenovo
Ostaci manastira se nalaze na južnim  padinama Fruške Gore u neposrednoj blizini naselja ešenovski Prnjavor.Manastir je potpuno razrušen krajem Drugog svetskog rata a posle rata i ono malo što je ostalo razgrađeno je od strane vlasti i meštana.Manastirska crkva bila je posvećena svArhanđelima.Manastir je prema predanju osnovao srpski kralj
Dragutin,međutin najčešće pominjan datum osnivanja je 1467,kada je prema jednom izgubljenom zapisu crkva oslikana.U turskim zapisima manastir se pominje 1545.kao i u kasnijim zapisima.Bešenovska crkva ,iako prepravljana tokom 19. i početkom 20.veka zadržala je oblik sakralne građevine raškog tipa sve do svoga razaranja.I konaci izgrađeni između 1730-1771.potpuno su danas razoreni. U opisu manastira iz 1753 kaže se da su crkva,konaci,zidne slike veoma stare ali dobrog kvaliteta.u manastirskoj crkvi zabeležena su dva ikonostas. Drugi ,poslednji ikonostas slikao je Stevan Aleksić 1908.Delovi oba ikonostasa čuvaju se u muzeju Srema u Sr.Mitrovici.

 


Manastir Divša (Đipša)
Manastir se nalazi na zapadnom ogranku južnog obronka Fruške Gore u blizini  sela Vizić. Manastirska crkva je posvećena sv.Nikoli.Prema predanju manastir je osnovao despot Jovan Branković krajem 15.veka. Prvi pouzdani podaci se međutim nalaze u turskim dokumentima iz druge polovine 16.veka.Početkom 18.veka Divša je zabeležena kao metoh manastira Kuveždina.Stara manastirska crkva je obnovljena 1744.a najobimnije građevinske promene na crkvi su izvedene 1764.Tada je dozidana priprata i zvonik sa zapadne strane crkve.Ikonostas je slikao Teodor Gologlavac 1754.U Drugom sv.ratu manastir je teško oštećen a ikonostas demontiran .manastir je delimično obnovljen a čine ga crkva i spratni konak severno od nje.

 


Manastir Grgeteg
Manastir se nalazi na južnom obronku Fruške Gore u neposrednoj blizini naselja Grgetek bivšeg manastirskog prnjavora. Manastirska crkva posvećena je sv.Nikoli.Prema narodnom predanju  osnovao ga je despot Zmaj Ognjeni Vuk 1471.Prvi pouzdani podaci potiču iz turskih  zapisa iz 1546.Krajem 17.veka manastir je napušten a 1708. obnavlja ga mitropolit Isaija Đaković.Stara kamena crkva zamenjena je oko 1770.novom baroknom građevinom.Tada je napravljen i zvonik.Ova crkva obnovljena je 1901. poprojektu  Hermana Bolea.U crkvi su zabeležena dva ikonostasa.Prvi koji se nalazio u crkvi do obnove 1901.slikao je Jakov Ofelin 1774. a drugi koji se danas nalazi u crkvi, slikao je Uroš Predić 1902.Manastirski konaci su sagrađeni u drugoj polovini 18.veka i obnovljeni zajedno sa crkvom 1901. U drugom svetskom ratu manastir je teško stradao,srušen je zvonik i veliki deo konaka Danas manastirski kompleks čine crkva ,konaci sa sve četiri strane i ekonomske zgrade.U manastirskom hramu se nalazi ikona Trojeručica od leta 2002.godine.

 


Manastir Jazak
Manastir se nalazi na južnim padinama Fruške Gore ,a od istoimenog manstirskog prnjavora deljen je malenim potokom.Manastir je posvećen prazniku Silaska sv.Duha.Na udaljenosti od oko jedan kilometar severno od manastira nalaze se ostaci  prvobitnog manastira istoga imena koji se od gradnje nove crkve naziva Stari Jazak a bio je posvećen Vavedenju Bogorodice.Po predanju manastir Stari Jazak osnovao je despot Jovan Brankovi u drugoj polovini  15.veka.a prvi zapis je iz 1522.1705.u manastir se donose mošti cara Uroša.Novi manastir Jazak počeo je da se zida 1736 .a 1741 u njega prelaze monasi iz Starog Jazka .Zvonik je izgrađen 1803 a konaci između 1736-1761. Ikonostas je slikao Dimitrije Bačević 1769 .Manastir je obnavljan između 1926-1930.U Drugom sv.ratu konaci manastira su popaljeni .Manastir je delimično obnovljen a čine ga crkva sa zvonikom,trostrani konaci i visoki ogradni zid koji zatvara portu.U manastiru se nalaze mošti sv.Cara Uroša.

 


Manastir Krušedol
Manastir Krušedol se nalazi na  jugoistočnom delu Fruške Gore,u dolini severno od prnjavora i sela Krusedol.Manastirska crkva posvećena je prazniku Blagoveštenja Bogorodice.Manastir Krušedol je osnovao između 1509-1516.vladika Maksim(despot Đorđe Branković) i predstavlja zadužbinu sremskih Brankovića. U vreme austijsko-turskih ratova manastir biva napušten 1690. a 1697. monasi se vraćaju pod vodstvom Patrijarha Arsenija Arsenija 3.Prilikom povlačenja Turaka iz Srema manastir je popaljen a mošti sremskih Brankovića sasečene i rasturene.Obnavljanje manastira je počelo 1721.1726. izgrađen je visoki barokni zvonik, a između 1472.i1753.obnovljena je crkva.Izgradnja četvorostranih konaka završena je 1753.U crkvi postoji zidni živopis iz 16.kao i iz 18.veka. Ikonostas Krušedola kombinovan je od ikona iz četiri perioda.Manastir je obnavljan krajem 19.i početkom 20.veka. U drugom svetskom ratu, manastir nije razoren ali je opljačkan kao i vredna  manastirska riznica.Dugo godina posle rata konaci manastira su bili pretvoreni u dečji dom da bi tek 70-tih bili vraćeni monasima.Danas manastirski kompleks čini crkva i četvorostrani konaci u ograđenom parku.

 


Manastir Kuveždin
Manastir se nalazi na jugozapadnom delu Fruške Gore ,severno od naselja Divoš .Manastirska crkva posvećena je  sv.Savi i sv.Simeonu .Prema predanju,manastir je osnovao despot  Stefan Štiljanović 1520.Prvi sigurni podaci potiču iz turskih zapisa iz 1566-1569.Stara manastirska crkva sa dva kubeta zamenjena je novom građevinom 1816.Nova crkva je prizidana uz zvonik ,sagrađen 1803.Trostrani manastirski konaci obličeni  su 1810.Ikonostas za staru crkvu slikao je  Janko Halkozović 1722. a ikonostas za novu  crkvu Pavle Simić između 1847-1858.Barokna kapela,na manastirskom groblju,sagrađena je 1788.Manastir je razoren u Drugom sv.ratu.Konak je obnovljen a  na redu crkva.

 


Manastir Mala Remeta
Manastir se nalazi na južnom središnjem  delu Fruške Gore uz manastirski prnjavor selo Mala Remeta.Manastirska crkva je posvećena  Bogorodičinom pokrovu.Tradicija osnivanje manastira vezuje za  srpskog krtalja Dragutina.Pouzdane  podatke pružaju jedino turski dokumenti, u kojima je man. prvi put zabeležen 1546.Krajem 17.veka manastir su obnovili izbegli monasi manastira Rača na Drini .Od tog vremena pa do 1920 manastir se vodi  kao metoh manastira Beočin .Na mestu stare crkve,sagrađena je nova  građevina 1739.Prestone ikone za ovu crkvu radio je  Janko Halkozović 1759.U Drugom sv.ratu stradao je konak kao i manastirska bibliotrka.Danas manastir čine crkva, jednokrilni konak,drveni zvonik i kapela.

 


Manastir Novo Hopovo
Manastir se nalazi na središnjem južnom  obronku Fruške Gore .Manastirska crkva je posvećena sv.Nikoli.Po predanju manastir je osnovao vladika Maksim (despot Đorđe Branković) početkom 16.veka.Prvi pomen manastira potiče iz 1541 .Sadašnja crkva sagrađena je 1575/76 .prilozima rupe ktitora. Uz crkvu prizidan je 1758.visoki  barokni zvonik .Četvorostrani manastirski konaci  sagrađeni su između 1728-1771.Manastirska crkva je oslikana freskama  velike vrednosti.Freske u naosu nastale su 1608. a u priprati 1654 .Stari ikonostas zamenjen je baroknim koji je slikao Teodor Kračun 1776 .Tokom više vekova manastir je bio kulturni centar Srba sa obe strane Save i Dunava.U Drugom svetskom ratu manastir je teško stradao,opljačkan je i razrušen.Danas manastir je obnovljen a čine ga crkva,tri krila konaka,zvonikogradni zid i ekonomske zgrade.

 


Manastir Petkovica
Manastir se nalazi na jugozapadnom delu  Fruške Gore između sela Divoša i Šišatovca Manastirska crkva je posvećena sv.Petki .Po predanju manastir je osnovala udovica  Stefana Štiljanovića,despotica Jelena u prvoj četvrtini 16.veka.Prvi pouzdani podaci potiču iz 1566-1567.Crkva je do danas zadržala prvobitni  izgled,jedino je drveni zvonik u drugo j polovini 18.veka zamenjen zidanim. Crkva je ukrašena freskama koje su  slikane 1588.Ikonostas podignut 1735.Stradao je u Drugom sv.ratu. Manastur danas čini obnovnjena crkva i konak.Vojska je izradila put do hrama i ribnjak..

 


Manastir Privina Glava
Manastir se nalazi na najzapadnijem delu  Fruške Gore sedam kilometara od Šida.Manastirska crkva posvećena je  sv.arhanđelima Gavrilu i Mihajlu .Po predanju manastir je zadužbina nekog Pribe ili Prive iz 12.veka a obnovili su ga despoti Brankovići krajem 15.veka .Na mestu stare crkve podignuta je nova po  uzoru na novohopovski hram između1741-1769.Manastirski konaci izgrađeni su između  1753-1771.Ikone za stari ikonostas slikao je Stanoje  Popović z, a ikone za novi ikonostas su  rad Andreja Šaltista iz 1786. U drugom sv.ratu manastir je teško opljačkan a isto mu se dogodilo i od  poratnih vlasti. .Danas manastir je u procesu obnove, obnavljaju se konaci i doziđuju novi, sazidana je kapela.

 


Manastir Rakovac
Manastir se nalazi na severnim obroncima Fruške Gore ,iznad naselja Rakovac .Manastirska crkva je posvećena svetim  vračevima ,Kuzmanu i Damjanu.Prema predanju osnovao ga je 1498,Raka Milošević ,komornik despota Jovana Brankovića.Manastir se pouzdano pominje u prvom  turskom sremskom zapisu iz 1546.Uz trikonhalnu crkvu prizidan je visoki  barokni zvonik 1735.Trostrani manastriski konaci završeni su.1771.Crkva je ukrašena freskama verovatno u  prvoj polovini 6.veka od kojih su neke  i danas sačuvane.Ikone na baroknom ikonostasu slikao  je Vasilije Ostojić 1763. U jednobrodnoj oltarskoj kapeli nalazi se  ikonostas koji su radili Janko Halkozović i Vasilije Ostojić između 1751-1755. U Drugom sv.ratu crkva i zvonik su minirani a konaci paljeni ;manastir je potpuno opljačkan .Danas manastir čine obnovljena crkva,  delimično obnovljen severni konak i započet zapadni konak sa ulazom..

 


Manastir Šišatovac
Manastir se nalazi na južnim padinama zapadnog dela Fruške Gore u blizini istoimenog naselja.Manastirska crkva je posvećena prazniku  rođenja Bogorodice.Po starim zapisima osnivanje anastira se pripisuje igumanu manastira Žiče Teofanu i izbeglim žičkim monasima koji su zateyenu crkvu srušili 1520,i na njenom mestu sagradili novi hram.Pouzdani podaci o manastiru potiču iz sredine 16.veka kada su u manastir donesene mošti sv.Stefana Štiljanovića,sremskog despota. 1788.srušena je stara dvokupolna crkva a  na njenom mestu sagrađen današnji hram.Trostrane zgrade konaka sazidane su  krajem 18.i početkom 19.veka.Ikonostas i zidne slike u crkvi radio je Grigorije Davidović Obšić između 1793-1795.U Drugom sv.ratu manastir je azoren.Danas manastirski kompleks čine  obnovljena crkva i jedna zgrada nedavno  izgrađenog konaka, jugoistočno od crkve.


Manastir Staro Hopovo
Manastir se smešten u istočnom delu Fruške Gore na dva km udaljenosti od manastira Novo Hopovo.Manastirska crkva je posvećena  sv.Pantelejmonu .Prema predanju manastir je osnovao despot Đorđe Branković krajem 15.veka a prvi zapis o manastiru je iz 1545-46.Umesto stare drvene crkve izgrađena je  1752. današnja manastirska građevina.U maloj jednobrodnoj crkvi nalazio se barokni ikonostas velike vrednosti na kome je prestone ikone slikao Janko Halkozović.U drugom sv.ratu ikonostas je oštećen i  demontiran a manastirski konak razrušen .Manastir je u pripremnim radovima za obnovu.Dovučen je materijal a u crkvi su urađeni pripremni radovi.

 


Manastir Velika Remeta
Manastir je sagrađen na južnim obroncima Fruške Gore,severozapadno od nekadašnjeg istoimenog prnjavora.Man. crkva posvećena je Sv.Dimitriju.Predanje ga vezuje za kralja Dragutina ali je ajverovatnije da je nastao krajem 15. ili početykom 16.veka.Prvi pouzdan zapis je iz 1562.kada se spominje u turskim knjigama. Crkva je živopisana i spolja i iznutra između 1567-1568.Barokni zvonik je prizidan 1735.a fasada crkve prilagođena baroknom izgledu između 1733-1753. Četvorostrani manastirski konaci sagrađeni su između 1722-1771.Ikonostas manastirske crkve sagrađen je 1850.od ikona iz različitog vremenskog  perioda i više majstora.U Drugom svetskom ratu manastir je izuzetno stradao kako spolja tako i iznutra.Danas je delimično obnovljen i čine ga crkva i spratni konaci koji zatvaraju manastirsku portu sa sve četiri strane.

 


Manastir Vrdnik-Ravanica
Manastir je izgrađen na južnim padinama Fruške Gore u samom naselju Vrdniku.Manastirska crkva posvećena je prazniku Vaznesenja Hristovog.Vreme nastanka manastira nije utvrđeno.Izvori iz 18.veka kazuju da je crkva sagrađena u drugoj polovini 16.veka.Prvi siguran podatak o postojanju manastira nalazi se u turskim dokumentima iz 1566-69.Vrdnik su ,posle Velike seobe naselili kaluđeri manastira Ravanica i u man.crkvu smestili mošti kneza Lazara.Od tada se manastir naziva i Ravanica.Današnja crkva je sazidana 1811. Konaci su sazidani u prvoj polovini 18.veka,a prepravljani i doziđivani sve do početka 19.veka U staroj manastirskoj crkvi nalazio se ikonostas koji je slikao Stanoje Popović a u sadašnjoj ikonostas Dimitrija Avramovića iz 1853.Isti slikar je oslikao i crkvu.U Drugom sv.ratu manastir nije razaran ali je opustošen.Danas manastir čine crkva ,tri krila  konaka i ogradni zid sa istočne strane,na kojem je ulaz u manastirsku portu

 

 

 

 

 

011/22-82-051

065/22-82-051

Radno vreme od 09 do 19h
Subotom od 09 do 15h

bglucky@gmail.com

bglucky07@open.telekom.rs

VIBER: 065/22-82-051

bonitetna

logo
 

 

WizzAir Prodaja Avionskih Karata
Najnovije Vesti Blog iz Turizma
iznajmljivanje autobusa
putno osiguranje

bglucky travel agencija
Putem Skypa

Ukupno: 68

Danas: 68

Juče: